គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតូតូ 4D

លទ្ធផលឆ្នោត 4D ចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ រង្វាន់ទី ១ រង្វាន់ទី ២ រង្វាន់ទី ៣
30 វិច្ឆិកា 2022 30-11-2022 0615 4960 7870
29 វិច្ឆិកា 2022 29-11-2022 3091 0292 5444
28 វិច្ឆិកា 2022 28-11-2022 2533 6141 1874
27 វិច្ឆិកា 2022 27-11-2022 0819 6006 1757
26 វិច្ឆិកា 2022 26-11-2022 5295 7014 5551
25 វិច្ឆិកា 2022 25-11-2022 0940 7084 7023
24 វិច្ឆិកា 2022 24-11-2022 6843 4417 5547
23 វិច្ឆិកា 2022 23-11-2022 8150 9452 2706
22 វិច្ឆិកា 2022 22-11-2022 3333 1729 1545
21 វិច្ឆិកា 2022 21-11-2022 4075 9685 1274