គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតូតូ 4D

លទ្ធផលឆ្នោត 4D ចុងក្រោយបង្អស់នៅកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ រង្វាន់ទី ១ រង្វាន់ទី ២ រង្វាន់ទី ៣
20 វិច្ឆិកា 2022 20-11-2022 1399 0368 1633
19 វិច្ឆិកា 2022 19-11-2022 9032 3122 7691
18 វិច្ឆិកា 2022 18-11-2022 9099 7783 4965
17 វិច្ឆិកា 2022 17-11-2022 8567 0270 6935
16 វិច្ឆិកា 2022 16-11-2022 7089 7221 3407
15 វិច្ឆិកា 2022 15-11-2022 5312 5391 1412
14 វិច្ឆិកា 2022 14-11-2022 6781 2424 6333
13 វិច្ឆិកា 2022 13-11-2022 6605 8033 5053
12 វិច្ឆិកា 2022 12-11-2022 2321 7444 2346
11 វិច្ឆិកា 2022 11-11-2022 1209 7150 0112